First Generation Honda Civic 1973-1979
1974 Honda Civic