First Generation Honda Civic 1973-1979
1979 Honda Civic